Join the Conversation

  1. chưa hiểu lắm!!!!!
    tiếng quá nhỏ!!!
    nói chung là dại như cứt!!!!!
    vậy mà cũng bài đặt dạy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.