Home Ăn ngon Thử Ăn Đồ Ăn Nội Địa Trung Có Ngon Như Quảng Cáo l Parker Tiu Tìn #shots
Ăn ngon

Thử Ăn Đồ Ăn Nội Địa Trung Có Ngon Như Quảng Cáo l Parker Tiu Tìn #shotsThử Ăn Đồ Ăn Nội Địa Trung Có Ngon Như Quảng Cáo l Parker Tiu Tìn #shots

Tất cả đồ của Parker mua đều ở đây:
Theo dõi mình để nhận thêm những video được của ló mới nhất nhé!
➥ Instagram:
➥ Tiktok:
➥ Tiktok thời trang:
➥ Tiktok review đồ:
➥ Facebook:
#coparkerday #shorts

source

Author

Parker Tiu Tìn 💸

Join the Conversation

  1. Chắc Chắn Ai Cũng Sẽ Thắc Mắc Vì Sao Không Đặt Quảng Trâu, Quảng Bò, Quảng Heo Mà Người Ta Lại Đặt Là Quảng Cáo Đúng Không? Mình Sẽ Giải Thích Cho. Vì: Cáo Là Con Vật Gian Xảo, Chuyên Đi Lừa Gạt Các Con Vật Khác Nên Người Ta Đặt Quảng Cáo Để Lừa Gạt Người Hiền, Nhưng Video Này Chứng Minh Cho Điều Đó Là Sai Trái, Không Hề Có Thật..

  2. Mà khoan anh nói là lần đầu tiên mà anh nói là tuổi thơ quay về là anh ăn rồi chứ

  3. dbdbklhdbvlkdbvlkdbdbkcbvdbidbigvdougdiu;gbdiubglidbglidbgfihfbkfdbgfdsbfhikgbdfklvbkljdsfgbfkjebgfkdbvkldbgkldbgikdbfgkljdngịbdkjlgbdlkjgblkjdjbgkdbgkldbgjkdbgjkldbgvkjdfbvjbdvlkdlkjrkljghidhgoeỉututdfjfkjlfdbghkbdkj bfnv bdjl,bgdkljuhn;uidh,lgmhkjdbhjjbjkfcnhiodaioauiuqiiqiqiiqiiiihgokbuiiuogiidgfdhgfjieguoeghỷeeeegfjgouudhoiudfùhiọ;oppokl;l;k,mkòvmfdmnjn kjfbgiẹhfiouigtrngihbfihhgoiẻhjgiohgnfngódpoilhdgohjoiụgiodfbhfdfbbdgjodfkjfbgkdjfikgjioidrhglkjdngjklfgbgtfgfhfghgghhhfhhfgthfhdfgthmd jdfbkkdfgìhghoiudngjdngjkdnhgkjngkjngkjbgikhgboiughiođgtoidjgtikebngjkbgkhglịhijengihjblkjgndfịnbjìdhiuhgiudbvlkjdfnbkljẻngkjnrgkjdnjndkjgnljgniopengỉehkjgblkhekbg dfjhfỉuhiu9874bgvjnxc vhjugfyyủegigfbnjè jfebghbrbgibr b br9pủhgjỉtghjdbhjdbghjhgdihgodiuoiuthgbuiohgkjdrhnktjhgdnjdkljfbhjbghjbgkljtdbhjtbgkjfn gkjfbtjkhnfgjk43hụithgkjỵttghyuhgbfgỵkgyhjgjtỵdjftg,jtyụgtfjehg.ytdfrhgftgỵụtytrjdfjthẹhdtytfyghjeyhfdtyyttyty/hyutyỷtytytyu%?htrgtrjhfbgjhdbtuhgbrhgbrhktbgkfhbkjhgbjkgbkfjdbguihgrnhuutrhnuitjklgnfkjbngìnghụighịdfngiojngịobnihjgtbhgibgihobihgtbihjbhfiughbjìhìdhgkjfjghjkcfhngvkjcxhfuiehgiudfhklhxfiuhdfiugdfkfvihxzbfvídhgúiagdkúehdfoù hgủohfịbcfvbjkrừidgfhubsedfhbdsvhjbjhfbvfjhhsdvfighiubgidjfìdhbgịkdfbhjgbfjkdbgjkdgjdhkdhguọi8rudfobghụdfvbjkxnkgjhjkdfbihegjdfuigheiudgbdjhvnhjndshfjiwgiụhgịdfngidfhg'….dfnvnjkdnkgjdfvhjdfngjkdfbnkjdghdbngjkdfgjdfbbgjhfdnnd bgviodfbgiòdnkjgbdfhgbhjdfgbvjklfbkjf (VCVDVC CFVDFFSDVDFGFDSGDF)dfal;gfkjhjfhngudfhgbviuchugjdhjighdịpfhvjkdhgikdhgiòehihgfvóidhdgìhsrigfsidpùhgipoùhgoiúheoìhehf88sdghfidhiugfrhiuhriugiudfhidhioudhioùdhyiughdfiouhgiodfhvincfkjghidfhgudfhguihfghjgbdfhbghdfbghfdbhụdfghdfudfhgịdfbghdfbgbvidffhgjhfdbvjkkdfbgiỳybfduhbgvgỉbffdubgủibhjfduhgfyỉghfhrfhìugiguiew78ỷ789y73y87y7ruie4rhrưhunfxdcbghẹdbfc8wiukbfiuehugyuhđfhiuwu9ỉhyhyugyuhiỳ9giyzdsjbfhbuhbugehídgyed8ỳu8oiu101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101001001010010101010`101010011010100101010010101010101010fycgfnvgfxfdcfgjv fgdrtvhyvtgcgftdsfgfhjfcdrsxdfyguv ygfxsrchgcdtrxcr6tvýtdrtfvyd5è6tycrétrcvgdtrsdetfvyugfvggvhbjbjkdnbkcnvdkjhbvkjdhvkjdvkuhsfdbjkdsvbksjdvbdvbhjdgfbhidvjkxvbjhfgvbjhsdfvbjxbvjdvbdjhvkjdnbsjhvbdhvbnhdìgdhivihodfbvjkdfgvbhkdbgvjksabgvjkébi

  4. Ai thấy như t không?
    Bảo chưa từng ăn nhưng lúc ăn thì bảo là nhớ tuổi thơ:)))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.